Ingår i temat Rätt kompetens?

Bibliotekarier saknar social kompetens

Högskolan i Borås möblerar om i sina bibliotekarieprogram. Undersökningen som föregår revideringen visar hittills att nyutexaminerade studenter är bra på it men behöver vässas i bemötande och litteraturkännedom.

4 maj 2017 av Karin Persson Annika Persson

På Bibliotekshögskolan i Borås har man nyligen dragit i gång en utredning för att se om, eller snarare hur, blivande bibliotekariers utbildning behöver förändras. Katarina Michnik, som tillsammans med Amanda Glimstedt är programansvarig för skolans två bibliotekarieprogram, deltar i arbetet.

”De kan inte bemöta låntagarna”

Biblioteksansvariga ser brister i de nyutexaminerades kompetens i den enkätstudie som Katarina Michnik och Malin Utter gjort inför revideringen av bibliotekarieprogrammen efterlyser många praktisk erfarenhet och social kompetens.

Folkbibliotek: ”De verkar generellt ha lite dålig koll på vad jobbet som bibliotekarie egentligen innebär, att det är ett servicejobb där man jobbar med, och för, människor. Har träffat alltför många nyutexaminerade som hellre jobbar med katalogisering än hjälper låntagare!”

På folkbiblioteken upplever man att nyutexaminerade saknar förmåga att kunna bemöta användarna och att de till det har liten erfarenhet av praktiskt biblioteksarbete.

Sjukhusbibliotek: Nyexaminerade ”saknar kompetens om bemötande av bibliotekets besökare” men är ”bra på att teoretisera”.

Också på sjukhusen saknar de praktisk erfarenhet. Bemötande och service är förmågor som skattas högt.

Skolbibliotek: ”Om man väljer att arbeta som skolbibliotekarie så är det bra om man har någon form av pedagogik i sin utbildning och kunskaper om hur man kan arbeta läsfrämjande.”

På skolbiblioteken tycker de att nya bibliotekarier saknar grundläggande pedagogisk utbildning specialiserad för biblioteksverksamhet. De ser också brister i litteraturkännedom och kunskaper om litteraturförmedling – och i social kompetens.

Universitets- och högskolebibliotek: ”System, system och åter system. Överhuvudtaget att jobba med digitala tjänster. Metadata, e-resurser, systemadministration är en jättebrist hos de nyutexaminerade. Det är mycket svårt att rekrytera den kompetensen.”

Här bedömer man att de nyutexaminerade har stor insikt i vetenskaplig teori och metod. Däremot efterfrågas systemkompetens då det är en verksamhet som ökar vid biblioteken. Och så förstås, som hos dem alla, en hög grad av social kompetens.

Varför behöver utbildningen revideras?

– Vi ser en väldigt snabb utveckling inom teknik samtidigt som det sker mycket inom forskningsfältet. Samhället förändras också och det ställs nya krav och förväntningar på bibliotekarier. För oss är det viktigt att våra program är attraktiva och relevanta och det kvalitetshöjande arbetet pågår hela tiden.

Hur går ni till väga?

– Vi gör en stor omvärldsbevakning där vi tittar på andra bibliotekarieutbildningar i Sverige och övriga Norden. Hur är de uppbyggda, vad innehåller de? Vi pratar även med våra kursansvariga för att höra hur de skulle vilja förändra sina kurser.

Ni har också skickat ut en enkät till biblioteksansvariga. Berätta!

– Enkäten har gått ut till bibliotekschefer och ansvariga för olika typer av bibliotek. Vi ställer frågor om vilka nyckelkompetenser som finns på det aktuella biblioteket och vilka kompetenser nyutexaminerade är särskilt starka på respektive saknar i dag. I dagsläget är materialet inte sammanställt, men hittills är det framträdande att de kompetenser man tycker är svaga är socialt bemötande och litteraturkännedom, medan många har lyft fram att studenterna har god digital kompetens.

Vad kan ni göra för att förbättra studenternas sociala kompetens?

– Bibliotekarieyrket har alltid varit socialt och ett riktigt bemötande viktigt. Vi har en hel del kurser som har ett användarperspektiv och där är bemötande en central del. Det är otroligt svårt med social kompetens och något vi diskuterar hur man kan utveckla. Samtidigt är vår utbildning akademisk. Den är inte praktisk i den meningen att man får lära sig exakt hur man ska göra i olika situationer.

Och hur ska studenterna få bättre litteraturkännedom?

– På folkbiblioteken är det läsfrämjande arbetet en viktig del av jobbet och det är ansvariga från just folkbibliotek som har lyft fram att nyutexaminerade inte har tillräcklig litteraturkännedom för att kunna genomföra uppdraget. I våra obligatoriska kurser ingår inte litteraturvetenskap. Det vet jag att många blir förvånade över, men vi utbildar alla slags bibliotekarier och det är viktigt att de har en bred kompetens. Kärnan i utbildningen för bibliotekarier är ju informationshantering, informations-organisation och informationsförmedling.

Visste du att …

… också Linnéuniversitet förnyar sitt biblioteksprogram i höst?

När ska arbetet vara klart?

– I oktober kommer vi att presentera en rapport där vi dels redogör för resultatet av omvärldsbevakningen, dels kommer med förslag på möjliga revideringar av bibliotekarieprogrammen. Beroende på hur stora förändringar det handlar om får  vi se om de kommer till stånd hösten 2018 eller 2019. Än är det svårt att säga var vi kommer att landa. Man kanske ska göra om programmen, ta in nya kurser eller ta bort kurser. Det kan bli stora föränd-ringar beroende på vad som kommer fram i utredningen. Vi är öppna för alla möjligheter.