Hbtq-hylla eller inte?

En bibliotekarie på en högstadieskola undrar om det är rätt eller fel att ha en särskild regnbågshylla.

20 september 2019

Hej!
Jag jobbar i en högstadieskola och vi har haft diskussioner här på skolan om man ska ha en regnbågshylla eller inte. Om man inte vill vara öppen med vad man läser kan det ju vara känsligt att gå till den hyllan och botanisera. Och det kan ju också vara ett sätt att bryta normen att låta olika norm­ system stå sida vid sida. Eller?

Skolbibliotekarie i Skåne

Christer svarar:

Christer Edeholt, nätverket för hbtq­frågor på biblio­tek, biblioteksutveck­lare med fokus tillgänglighet på Regionbibliotek Västerbotten.

Det viktiga är att inkludera hbtq­-personer och att synliggöra hbtq. En regnbågshylla är inte en nödvändig­het, men att lyfta fram medier som handlar om hbtq är konstruktivt och hjälper många. Ett bibliotek i Väster­botten ville först skydda hbtq-­perso­ners integritet genom att låta bli att ha en regnbågshylla – de kände sedan att det inte var deras uppgift att skam­belägga hbtq genom att ta för givet att hbtq är skamfullt för låntagarna. De håller därför på att fixa fram en regn­ bågshylla nu. Om biblioteket har en hylla så är det bra om den placeras så att en kan titta i den utan att bli uttit­tad. Viktigt att hyllan har dubbletter under ordinarie signum, så att hbtq finns integrerat i övriga biblioteket också.

Att låta böckerna stå som de alltid har gjort bryter inte normen utan reproducerar den. Hbtq är inte ett annat normsystem än vad normen är. Samhället är heteronormativt och att lyfta hbtq är att visa på att det finns mer än det som normen beskriver.

Regnbågshyllan är en hylla med hbtq­-perspektiv, aldrig en målgrupps­hylla eller en speciell genre. Hyllan markerar att du har rätt att vara du. Det är en hylla som avdramatiserar hbtq, som höjer den allmänna kunskapsnivån och den kulturella kvaliteten med ett normkritiskt perspektiv. Den är givetvis till för alla och angelägen för alla precis som böcker som beskriver cispersoner och heterosexualitet.

Svensk biblioteksförenings expertnätverk

Är öppna för alla medlemmar. Det finns expertnätverk för:

Barn­ och ungdomsbibliotek, bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända, bibliotekens lärandemiljöer, bibliotek och Agenda 2030, bibliotek och upphovsrätt, bibliotek som har äppelhyllor, digitala bibliotekstjänster, folkbibliotekschefer, fängel­ sebibliotek, företagsservice på bibliotek, hbtq­frågor på bibliotek, I a, mobil biblio­ teksverksamhet, skolbibliotek, specialbibliotek, studerande och nya bibliotekarier, service till studenter med läs­ och skrivnedsättning, tecknade serier på biblioteket, tidningar och tidskrifter på folkbiblio­ tek, verksamhetsutvecklande metoder, ämnesbibliotekarier inom socialt arbete, sociologi och genusvetenskap, NISSAG.

På mindre bibliotek med begränsad budget kan det funka bra med ett regnbågstorn som en positiv hbtq­markering. Det är en permanent skyltning med broschyrer och media med hbtq­-perspektiv. Då krävs det inte dubblering av media utan personalen kan i stället variera vad som står i tornet.

Ta gärna mer kontakt med mig, nätverket och er närmsta RFSL­-avdelning.