Ny vision för Sveriges bibliotek

Sträcker sig till 2030.Svensk biblioteksförening presenterar en ny vision som visar på bibliotekens betydelse. I morgon beslutar årsmötet om den ska fastställas. ”Visionen hjälper oss att lyfta blicken”, säger Johanna Hansson, styrelseordförande i Svensk biblioteksförening.

15 maj 2019 av Stina Loman
Foto: Getty.

Vid Svensk biblioteksförenings årsmöte 2017 beslutade man sig för att ta fram en gemensam vision för biblioteksväsendet. Visionen är nu färdig och består av två sidor text med tre övergripande rubriker: bibliotek bygger demokratiska och hållbara samhällen, bibliotek möjliggör kreativitet och lärande och bibliotek stärker den intellektuella friheten (läs mer i faktarutan här nedan).

– Jag tycker att vi har kokat ner visionen till det mest väsentliga, tre till synes ganska enkla men raka punkter. Visionen hjälper oss och andra att lyfta blicken, att inte gå ner i detaljer utan fokusera på vad som är meningen med biblioteken, säger Johanna Hansson, styrelseordförande i Svensk biblioteksförening.

Johanna Hansson. Foto: Stina Loman.

Visionen sträcker sig fram till år 2030 och riktar in sig på användarna snarare än det interna bibliotekssystemet. Tanken är att den ska användas för att synliggöra för politiker och opinionsbildare den nytta biblioteken har för individen och samhället. Den kan exempelvis fungera som stöd i lobbyarbete eller i samband med remisssvar.

– Många medlemmar behöver motivera sin verksamhet och då kan visionen komma till användning. Sen får man klä den i de kläder som behövs utifrån de sammanhang man befinner sig i, säger Johanna Hansson.

Arbetet har pågått sedan 2017. Det har arrangerats flera workshops och möten för att bolla åsikter och tankar.

Nyligen presenterades ett omfattande förslag till nationell biblioteksstrategi, varför behövs föreningens vision?

– Visionen sträcker sig längre fram i tiden än strategin. Föreningen behöver tala om vad vi jobbar för och vad biblioteken kan var. Det går inte heller riktigt att jämföra en strategi med en vision. Förslaget till nationell strategi tar sin utgångspunkt i bibliotekslagen. Vår vision skulle snarare kunna komma till användning den dag som nuvarande lag ska revideras. Visionen pekar på centrala områden att bevaka och lyfta fram i olika sammanhang, till exempel i samband med att lagar och strategier ska tas fram som berör biblioteken.

Visionens framtid avgörs vid Svensk biblioteksförenings årsmöte den 16 maj.

Om visionen antas av årsmötet, hur ska ni se till att den följs?

– Om den antas är det upp till styrelsen att jobba vidare med visionen, se till att den blir känd och att vi agerar utifrån den, säger Johanna Hansson.

Svensk biblioteksförenings vision

Bibliotek bygger demokratiska och hållbara samhällen

Demokratiska och hållbara samhällen bygger på delaktighet på jämlika villkor. Bibliotek ger människor med olika förutsättningar likvärdig tillgång till information, kultur och kunskap. Bibliotek är också en plats där människor möts för dialog och utveckling. År 2030 är bibliotek inkluderande och funktionellt utformade med alla invånares behov av möten, skapande och gemenskap i fokus.

För att detta ska bli verklighet år 2030 krävs att:

  • Biblioteksväsendet samverkar och ger alla likvärdig tillgång till medier, information och forskningsresultat oavsett funktionsförmåga.
  • Biblioteksverksamhet bedrivs med en mångfald av språklig och interkulturell kompetens.
  • Bibliotek bygger sin verksamhet på relevant innehåll, hög kvalitet och välutbildad personal.

Bibliotek möjliggör kreativitet och lärande

I det hållbara kunskapssamhället 2030 är alla invånare rustade med jämlika möjligheter för kunskap, kreativitet och livslångt lärande. Bibliotek är en arena som inspirerar och inbjuder till skapande och gemensamma upplevelser. Kreativitet ökar förutsättningarna för problemlösning, genererar nya idéer och driver vårt samhälle framåt.

År 2030 arbetar biblioteken i nätverk för spridning och användning av vetenskaplig information till invånarna och forskarsamhället. Det ska vara lätt att lära.

För att detta ska vara verklighet år 2030 krävs att:

  • Bibliotek har ett tydligt uppdrag inom läsning, folkbildning, samt utbildning i medie- och informationskunnighet.
  • Europeisk och svensk lagstiftning har tydliga undantag i upphovsrätten för att möjliggöra bibliotekens uppgift att tillgängliggöra, sprida och använda information och kunskap.
  • Alla elever har tillgång till ett skolbibliotek med utbildad bibliotekarie.
  • All offentligt finansierad forskning är fritt tillgänglig att ta del av och återanvända.

Bibliotek stärker den intellektuella friheten

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter bygger på en övertygelse om att alla människor är födda fria, har ett lika värde och samma rättigheter. De mänskliga rättigheterna är ömsesidigt samverkande, icke-diskriminerande och odelbara. Biblioteken har en viktig roll att försvara och utveckla människors intellektuella frihet.

År 2030 garanterar biblioteken individens rätt att fritt söka och ta del av information utan att bli spårad eller eftersökt. Biblioteken stöder alla människors möjlighet att utöva inflytande över sitt liv, samt äga informationen om sig själv och sin identitet.

För att detta ska vara verklighet år 2030 krävs att:

  • Alla garanteras informationsfrihet och tillgång till vetenskapligt grundad information.
  • Internationella direktiv, förordningar och nationella lagar inte inskränker individens rätt till ett privatliv.
  • Samtliga uppgifter om personers användning av biblioteksverksamhet omfattas av sekretess.