Ingår i temat Upphovsrätt

”Tillgången får inte försämras”

Med den nya antologin Röster om bibliotek och upphovsrätt sätter Svensk biblioteksförening fokus på upphovsrätten. "Vi vill bredda bilden av vad som är bibliotekens frågor", säger utvecklingssekreteraren Katarina Wiberg.

9 februari 2017 av Annika Persson
Katarina Wiberg
Till vänster: Katarina Wiberg, utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksförening. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

I antologin diskuteras upphovsrätten som nytt kompetensområde på forskningsbiblio­teken, dess betydelse för det demokratiska uppdraget och svårigheterna med den digitala upphovsrätten. Kungliga bibliotekets jurist Jerker Rydén, MTM:s seniora rådgivare Anne Stigell och Stockholms universitetsbiblioteks jurist Jonas Holm är några av dem som skriver i boken och den är ett av de första stegen föreningen tar när det gäller upphovsrättsfrågorna.

Så tycker Svensk biblioteksförening

  • Förslaget att införa ett obligatoriskt undantag för automatiska sökningar på stora informationsmängder, text- och datautvinning bör inte begränsas till forskningsinstitutioner.
  • Förslaget att införa ett obligatoriskt undantag för digitalisering av kulturarvsmaterial bör även omfatta tillgängliggörande.
  • Förslaget att införa ett särskilt skydd för nyhetsmaterial bör inte förverkligas.
  • Förslaget att implementera Marrakech-avtalet är positivt och kommer underlätta tillgängliggörandet av medier för personer med synnedsättning.
  • Förslaget att införa ett obligatoriskt undantag för undervisning bör även omfatta forskning.

– Med antologin vill vi både öka medvetenheten hos våra medlemmar och uppmärksamma politikerna på att det finns problem här som behöver lösas. Biblioteken står för fri kunskapsspridning och vi måste bevaka att den inte försämras. Från vårt håll är detta en början, säger Svensk biblioteksförenings utvecklingssekreterare Katarina Wiberg.

Upphovsrättsfrågorna är viktiga för biblio­teken. Till stor del handlar det om att få tydliga regler som är lätta att använda och förstå. I nuläget går avtal, lagar och licenser in i varandra och det är svårt att få överblick över vad man egentligen får göra.

Bibliotekarier i utbildningsväsendet behöver kunna rådge studenter och forskare i hur de får använda andras forskning, men också hur de ska förhålla sig till sina egna rättigheter när de skriver avtal med till exempel utgivare.

Enligt Katarina Wiberg höjs röster för att biblioteken ska ta på sig rollen att vara lokala upphovsrättsrådgivare. Men ska biblioteken äga det mandatet, då behöver de mer kompetens, säger hon.

Ett expertnätverk om upphovsrätt har bildats för att öka intresset och sprida information och kunskap om upphovsrätten och hur den påverkar biblioteken.

– Nu ska vi fundera tillsammans med våra medlemmar på hur vi ska jobba vidare, både nationellt och på EU-nivå. Det är den här våren som påverkansarbetet måste göras.

Biblioteksföreningen tycker att EU-förslaget är tunt.

– Vi hade större förhoppningar på lag­stiftning. Att undantagen skulle utsträckas. Det har talats mycket om öppenhet och en ­gemensam digital marknad med lika villkor i EU. Men när förslaget väl kom i september gick det i stora delar rakt emot vad man sagt tidigare. I stället för att öppna för gemenskap begränsar och försvårar flera av förslagen samarbete.

Vill du veta mer? Här hittar du filmer från Svensk biblioteksförenings dag om bibliotek och upphovsrätt

Mer ur temat Upphovsrätt